Southwest 1946  Index   
10 of 11. Southwest (Colorado, Kansas, Oklahoma, Texas) 1946