Daytona Beach, FL 1:50000 1988  Index   
03 of 13.