Guangxi Zhuang China (Chinese) 1989  Index   
22 of 45. Guangxi Zhuang China (Chinese) 1989